Šolski sklad

Na podlagi 135.člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (URL RS. št. 12/96, 23/96) Svet zavoda Osnovne šole Čepovan sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki zavoda: Jelka Rijavec, Dolores Fratina, Saša Plesničar in štirje predstavniki staršev Mateja Markič – predsednica, Greta Bolčina, Matejka Susič in Erika Winkler. Šolski sklad ima svoja pravila.
Sklad deluje s pomočjo prispevkov staršev in različnih donatorjev. Sredstva zbiramo tudi z zbiranjem odpadnega papirja in različnimi drugimi akcijami, s katerimi učence tudi vzgajamo.
O porabi denarja, zbranega v šolskem skladu, odloča upravni odbor sklada, ki skrbi, da so vsa sredstva porabljena skladno s sklepi in pravili. Enkrat letno obravnava poročilo šolskega sklada tudi svet zavoda.