Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Osnovna šola Čepovan
Odgovorna uradna oseba: Branka Ušaj, ravnateljica

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organ in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Osnovnošolsko izobraževanje
Predšolska vzgoja
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Druga oskrba z jedmi
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih površin

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba Branka Ušaj, ravnateljica
05 30 72 906
os.cepovan@guest.arnes.si
Čepovan 87, 5253 Čepovan

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi: Register predpisov Slovenije
Zakoni s področja dela zavoda: Predpisi z delovnega področja
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o javnih naročilih
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi
Register lokalnih predpisov

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: /

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: /

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov /

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja /

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov /

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov /

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop prek spleta
Katalog je dostopen na spletnem naslovu
Fizični dostop
Na lokaciji matične šole:
Čepovan 87, 5253 Čepovan
Uradne ure:
vsak delovni dan od 8. do 14. ure

4. SEZNAM DVAJSETIH NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ

Samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji

Dostopnost