NPZ

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Zgibanka o NPZ-ju


Ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja opravljajo učenci nacionalne preizkuse
znanja.

6. razred opravlja NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika: angleščina.

9. razred opravlja NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Letos je na naši
šoli domovinska in državljanska kultura in etika.

Nacionalno preverjanje znanja za 9. razred

1. september 2022Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega
predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ
4. maj 2023NPZ iz slovenščine
8. maj 2023NPZ iz matematike
10. maj 2023NPZ iz tretjega predmeta – DDKE
31. maj 2023Seznanitev učencev z dosežki
31. maj, 1. in 2. junij
2023
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ
15. junij 2023Razdelitev obvestil o dosežkih učencev na NPZ

Nacionalno preverjanje znanja za 6. razred

4. maj 2023NPZ iz slovenščine
8. maj 2023NPZ iz matematike
10. maj 2023NPZ iz tujega jezika
6. junij 2023Seznanitev učencev z dosežki
6. do 8. junij 2023Uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne
naloge
23. junij 2023Razdelitev obvestil o dosežkih učencev na NPZ


Več informacij najdete na spletni strani
RIC-a.

Dostopnost