Organi šole

USTANOVITELJICA

Ustanoviteljica OŠ Čepovan je Mestna občina Nova Gorica.

ZAVOD UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat.

Svet šole sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja,
  • pet predstavnikov šole,
  • trije predstavniki staršev.

Predsednica sveta zavoda je pedagoška delavka Ljubica Čubrilović.

SVET STARŠEV

Je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Vsak oddelek ima svojega predstavnika, preko katerega se starši aktivno vključujejo v delo šole.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, razredniki.

Dostopnost