Šolska pravila

V zvezi z 60.e členom Zakona o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 81/06, 102/07) in na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši. Pravila šolskega reda sprejme svet šole na predlog ravnatelja, ki si predhodno pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev.

     I. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

 • Učenci obiskujejo pouk po urniku, ki ga dobijo ob začetku šolskega leta ali spremenjenega med letom.
 • Učenci prihajajo v šolo največ 30 minut pred začetkom pouka in drugih dejavnosti
 • Učenci prihajajo v šolo pravočasno in ne zamujajo k uram pouka.
 • Učenci so v razredu ob začetku pouka in na mizicah imajo pripravljene potrebščine za pouk.
 • Vsak učenec mora redno prinašati šolske potrebščine, pisati domače naloge in opravljati druge obveznosti in dolžnosti, ki jih zahteva učitelj.
 • Učenci so dolžni poskrbeti za čisto športno opremo.
 • Učenci s statusom so deležni pravic, ki izhajajo iz pogodbe.

 

     II. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

 • Oblačila in obutev shranjujejo učenci v garderobah, določenih za vsak oddelek; ne jemljejo in ne skrivajo tujih predmetov; v garderobi ne puščajo denarja in vrednejših stvari; garderobo pustijo v urejenem stanju.
 • Učenci naj v šolo ne prinašajo dragocenosti in predmetov, ki jih ne potrebujejo pri pouku in s šolskim delom niso povezani (MP3, MP4, ipod, ipad, nakit, fotoaparati, prenosni telefoni …), saj šola zanje ne odgovarja.
 • Kolo pustijo pred šolsko stavbo zaklenjeno.
 • Tekanje, prerivanje in igranje iger na hodnikih in stopniščih je nevarno in zato ni dovoljeno. Nepotrebno zadrževanje učencev na stopniščih ni dovoljeno.
 • Vsi moramo paziti na red in čistočo.
 • S papirjem, vodo in elektriko ravnamo čim bolj varčno.
 • Vsakršno nasilno vedenje in razgrajanje je prepovedano.
 • Kajenje, pitje alkohola in jemanje poživil v šoli, na šolskem igrišču in v okolici šole je prepovedano.
 • Med glavnim odmorom in pri kosilu dežurajo učitelji.
 • Pri vsaki vzgojno-izobraževalni dejavnosti, ki se organizira izven šolskega prostora, šola zagotovi ustrezno število spremljevalcev po veljavnih normativih.
 • Šola informira starše o vzgojno-izobraževalnem delu in pomembnih dognanjih na šoli: s pisnimi obvestili in vabili, po telefonu, prek spletne strani, s šolsko publikacijo, z obvestili na oglasnih deskah šole, z drugimi oblikami.
 • Avdio, video snemanje ali slikanje v šolskem prostoru ni dovoljeno brez soglasja vodstva šole oziroma osebnega soglasja posameznika.
 • Okna odpira učitelj, prav tako učitelj odpira in zapira zavese.
 • Učenec ne sme namerno poškodovati izdelkov oziroma osebnih predmetov sošolcev ali delavcev šole. Prav tako ne sme delati škode na šolskem inventarju ali na površinah šolske okolice.

 

     III. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

 • Na RU se učenci in učitelji ustno in pisno dogovorijo ter sestavijo določena pravila obnašanja in ravnanja, sproti spremljajo in evalvirajo stanje in poročajo ŠSS in ravnatelju.
 • Vsi upoštevamo kodeks oblačenja: čist, urejen, dostojen.
 • Učenci, učitelji in drugi znamo pozdraviti, se zahvaliti in opravičiti.
 • Učenci nosijo v šolskih prostorih nedrseče copate.
 • V copatih ni dovoljeno hoditi pred šolo ali na šolsko igrišče.
 • Učenci malicajo po drugi šolski uri v matični učilnici; pri malici je prisoten učitelj.
 • Pri malici se obnašajo učenci kulturno; reditelji skupaj z učiteljem poskrbijo za dogovorjeni način delitve hrane; odpadke zbiramo ločeno; odnašanje hrane iz razreda ni dovoljeno, tako kot tudi hranjenje na hodnikih ne.
 • Med odmori učenci ne smejo zapuščati šolskega območja in brez vednosti učitelja hoditi domov; ravno tako se učenci ne zadržujejo v računalniški učilnici brez dovoljenja učitelja.
 • V soglasju s starši sme otrok zapustiti šolsko stavbo (zobozdravnik, verouk).
 • V krajšem (5 minutnem) odmoru učenci zamenjajo učne prostore in se pripravijo na pouk.
 • Zunaj šolske stavbe so učenci obuti v čevlje ali športne copate, pri urah športne vzgoje pa v športne copate.
 • Za higieno in red v razredu so odgovorni vsi učenci, skupaj z reditelji in učitelji; odgovorni so tudi za ostale prostore šolske stavbe in šolskega dvorišča in igrišča.
 • Prenosni telefoni morajo biti med poukom in odmori izključeni. Uporablja se jih lahko v dogovoru z učiteljem.
 • Po končanem pouku in dejavnostih odidejo učenci domov oziroma čakajo v varstvu vozačev.

 

     IV. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL

 • Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole.
 • Če učenci zamudijo pouk, morajo takoj v razred in se opravičijo učitelju.
 • Če pride učenec prej v šolo, se pridruži skupini, ki čaka v varstvu pod nadzorom dežurnega učitelja.
 • Kadar učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obveznosti, krši pravila vedenja in ravnanja, šola izvede vzgojne ukrepe. Pri izbiri vzgojnega ukrepa upoštevamo težo kršitve.

Pedagoški in strokovni delavec:

 1. se z učencem/učenci  pogovori o dogodku;
 2. po strokovni presoji in glede na težo kršitve obvesti razrednika in sodeluje pri nadaljnji obravnavi;
 3. glede na težo kršitve pedagoški delavec obvesti svetovalno službo, vodstvo šole ter tudi starše učenca/učencev in jih po potrebi vključi v razreševanje problematike;
 4. v primeru ponavljajočih ali hujših kršitev, razrednik povabi starše v šolo na razgovor, kjer jih seznani z dogodkom ter vzgojnim ukrepanjem. Dogovore se zapiše, vsi prisotni pa jih tudi podpišejo (učenec, starši, razrednik).

 

     V. ORGANIZIRANOST UČENCEV 

 • Učenci čutijo pripadnost tako razredu kot tudi oddelku, saj so spoštljivi; vzdržujejo dobre sodelovalne medosebne odnose.
 • Učenci se organizirajo v oddelčne skupnosti. Pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev.
 • Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole, ki spodbuja udeležbo učencev pri odločanju o zadevah na šoli. Na šolskem parlamentu se skupno razpravlja o organizaciji življenja na šoli, o šolskih pravilih, o tekočih zadevah in o temi, ki jo na ravni države določa Nacionalni otroški parlament.

 

     VI. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

 • Starši ali zakoniti skrbniki otroka so dolžni pisno ali ustno opravičiti vsako odsotnost učenca od pouka. Odsotnost sporočijo na tajništvo šole.
 • Če starši pozabijo opravičiti otroka, razredničarka telefonsko zaprosi enega od staršev za pojasnilo, ki je lahko istočasno tudi opravičilo.

 

     VII. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV 

 • Učenci se zavedajo odgovornosti za svoje lastno zdravje.
 • šola deluje preventivno in osvešča učence in starše o zdravem načinu življenja ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih težav.
 • Šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev.
 • Na področju zdravstvenega varstva učencev šola sodeluje s starši, tako da:
 • jih obvešča o  zdravstvenih pregledih in cepljenjih učencev,
 • jih obvešča o zdravstvenih težavah ali poškodbah v času bivanja v šoli.

 

Ta pravila šolskega reda se pričnejo uporabljati po sprejetju na Svetu zavoda.

Svet zavoda je pravila sprejel 26.10.2016.