Hišni red

I. SPLOŠNE DOLOČBE

S hišnim redom se določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče in drugo.

II.OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR 

Območje šolskega prostora zajema šolsko stavbo s prizidkom in nadstrešnico za minibus, dvorišče in igrišče, travnato površino pred šolo ter park z drevesnicami, grmovnicami in drugimi rastlinami na vzhodni strani stavbe.

III. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

POSLOVNI ČAS

Šolska stavba je odprta od 6.00 ure do konca dejavnosti na šoli oziroma največ do 20.00 ure. Po 20.00 uri je med tednom, ob koncu tedna, praznikih in dela prostih dnevih šolska stavba zaprta.

URADNE URE

Ravnateljica in administrativno-tehnično osebje so na šoli praviloma dosegljivi od 7.30 do 15.00 ure.

Delovni čas učiteljev je vezan na urnik vzgojno-izobraževalnega in drugega dela ter je opredeljen v LDN za posamezno šolsko leto.

Enkrat mesečno se starši lahko na skupnih POGOVORNIH URAH pogovorijo z vsemi učitelji, ki poučujejo njihove otroke (razen septembra, februarja in junija). V tem šolskem letu bodo pogovorne ure vsak prvi torek v mesecu od 15.00 do 16.00 ure.

PODALJŠANO BIVANJE je organizirano za učence od 1. do 5. razreda od zaključenega pouka in največ do 15.40.

JUTRANJE VARSTVO je organizirano od 7.00 do 8.00, in sicer za učence 1. razreda v prostoru vrtca, za ostale v knjižnici in računalniški učilnici.

VARSTVO VOZAČEV je organizirano od zaključka pouka do odhoda šolskega minibusa in poteka v določeni učilnici ali na šolskem igrišču oziroma dvorišču. Enako poteka varstvo učencev, ki čakajo na nadaljevanje pouka, na izbirne predmete, interesne ali druge dejavnosti.

URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE: Izposojo in čitalnico lahko učenci in odrasli izkoristijo vsak dan od 7.30 do 8.00 in po pouku po urniku, ki je prilagojen urniku pouka učencev in je razobešen na vratih knjižnice.

IV. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA

Šolske prostore se uporablja za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.

Šolsko igrišče in dvorišče sta odprtega tipa. Na vzhodni in zahodni strani mreže, ki obdaja šolsko igrišče, visita tabli z napisom UPORABA IGRIŠČA IN IGRAL NA LASTNO ODGOVORNOST. 11.05.2009 je BF – Oddelek za lesarstvo izdal oceno varnosti za igrišče pri OŠ Čepovan, s katero potrjuje, da je igrišče skladno z vsemi varnostnimi standardi za zunanja igrala.

PRIHODI IN ODHODI

Učenci, zaposleni, starši in ostali obiskovalci vstopajo v stavbo skozi glavni vhod, ki ga uporabljajo tudi vrtčevski otroci, ki v spremstvu staršev in/ali vzgojiteljice prihajajo v Vrtec Čepovan.

V popoldanskem času je za uporabnike telovadnice odprt stranski vhod.

Zaželeno je, da učenci, ki niso vozači ali v podaljšanem bivanju, po končanem pouku ali drugih obveznostih zapustijo šolo.

Učenci vozači se obvezno vključijo v jutranje varstvo, kjer počakajo na začetek pouka, in po pouku v varstvo vozačev, kjer počakajo na vožnjo.

ZADRŽEVANJE UČENCEV MED POUKOM

Učilnice učencem odpirajo izvajalci vzgojno-izobraževalnega programa.

V odmorih, ko ni učiteljev v učilnicah, so le-te praviloma zaprte.

Po koncu odmora morajo biti učenci v učilnici, kjer se pripravijo na pouk.

V času pouka in odmorov učenci ne zapuščajo šole in njenega okoliša. V primeru obveznosti ali slabega počutja morajo učenci pred odhodom iz šolskega prostora obvestiti eno izmed odraslih oseb: razrednika, učitelja, svetovalno delavko, ravnateljico.

Garderoba se nahaja na šolskem hodniku in je odprtega tipa. Vsakemu učencu šole je namenjenega za obleko in obutev dovolj prostora.

V. ORGANIZACIJA NADZORA

 Dežurstvo učiteljev

Učitelji dežurajo po razporedu pred pričetkom pouka, med odmorom in v času kosila.

Dežurstvo učencev

Učenci 8. in 9. razreda dežurajo po potrebi in predhodnih navodilih razrednika.

Dežurni učenci oddelka

Vsak oddelek ima dežurne učence, ki jih tedensko določi razrednik.

 Nadzora v časi pouka v garderobah ni.

V primeru, da bo moteno šolsko delo in hišni red, lahko šola uvede poseben nadzor pri vstopu v šolske prostore z zaklepanjem in odklepanjem vhoda v šolo v času pouka in drugih dejavnosti.

VI. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Šola zagotavlja vsem zaposlenim usposabljanje iz varstva pri delu in varstva pred požarom.

Vsi zaposleni na šoli skrbimo za red, disciplino in varnost učencev v šolskih prostorih in na šolskem dvorišču, igrišču.

Pri vsaki vzgojno-izobraževalni dejavnosti, ki se organizira izven šolskega prostora, šola zagotovi ustrezno število spremljevalcev po veljavnih normativih.

V primeru požara ali elementarnih nesreč se vsi učenci in zaposleni ravnajo v skladu s pravili iz izvlečka požarnega reda in z dodatnimi navodili.

Po šoli se gibljemo umirjeno in se izogibamo početju, ki bi ogrozilo varnost ( porivanje, prerivanje, spotikanje, nagibanje skozi okna in čez stopniščno ograjo, plezanje po ograji, nenamenska uporaba alarmnih naprav, hidrantov in gasilnikov).

VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

Šola se dosledno drži navodil in priporočil Zavoda za zdravstveno varstvo in izvaja določila zakonov, ki jih zahteva Zdravstveni inšpektorat RS.

Učenci v zvezi z vzdrževanjem reda in čistoče upoštevajo Pravila šolskega reda.

Dostopnost