NPZ

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Zgibanka o NPZ-ju


Ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja opravljajo učenci nacionalne preizkuse
znanja.

6. razred opravlja NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika: angleščina.

9. razred opravlja NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Letos je na naši
šoli LIKOVNA UMETNOST.

Nacionalno preverjanje znanja za 9. razred

1. september 2023Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega
predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ
7. maj 2024NPZ iz slovenščine
9. maj 2024NPZ iz matematike
13. maj 2024NPZ iz tretjega predmeta – LUM
3. junij 2024Seznanitev učencev z dosežki
3. do 5. junij
2024
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ
14. junij 2024Razdelitev obvestil o dosežkih učencev na NPZ

Nacionalno preverjanje znanja za 6. razred

7. maj 2024NPZ iz slovenščine
9. maj 2024NPZ iz matematike
13. maj 2024NPZ iz tujega jezika
7. junij 2024Seznanitev učencev z dosežki
7. do 11. junij 2024Uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne
naloge
24. junij 2024Razdelitev obvestil o dosežkih učencev na NPZ


Več informacij najdete na spletni strani
RIC-a.

Dostopnost